Představuje se vám obec Jasenná u Vizovic

Obec Jasenná leží na hlavní spojnici I/69 mezi Zlínem a Vsetínem, východně od krajského města Zlín (21 km), severovýchodně od Vizovic (6 km), ve Vizovických vrších v malebné krajině pod horou Vartovnou (650 m nad mořem) a kopcem Syrákovem (561 m nad mořem) v nadmořské výšce 365m.

Katastr obce Jasenná měří cca 1235 ha. Krajina je u nás velmi členitá, kopcovitá, se spoustou lesů a krásných údolí, zemědělské půdy, kde převažují dnes již pastviny a louky. K obci neodmyslitelně patří i samoty - paseky, jejichž starousedlíci udržují původní ráz krajiny zejména chovem ovcí.

 
 

 

 
 

Z historie

První zmínka (písemná) o Jasenné byla nalezena v listinách z roku 1468. Území Jasenné bylo v průběhu dějin různě zalidněno, decimováno válkami a nemocemi a v době největšího rozkvětu zde žilo více jak 1100 obyvatel. Dnes počet obyvatel kolísá mezi 930 - 950 trvale přihlášenými obyvateli. Za zmínku stojí také sezonní obyvatelé, kteří převážně v letních měsících a v zimním období obývají 30 chat a 13 rekr. chalup. Okolí Jasenná je stále častěji navštěvováno hosty, které láká zachovalá a krásná příroda s možností dobře značených turistických tras s výchozím bodem na kopci Syrákov, v létě přírodní koupaliště, v zimě lyžování a také dochovaný objekt Mikuláštíkového fojtství - roubené stavby v původní podobě a na původním místě z roku 1748, kde je zřízeno muzeum. Za zhlédnutí stojí i oba kostely - farní kostel katolický zasvěcený sv. Maří Magdaléně z roku 1672 a evangelický kostel v empírovém slohu z r. 1833. K oběma kostelům patří i dva hřbitovy: horní - katolický a dolní pro celou obec i pro obec Lutoninu s vybudovanou obřadní síní a kolumbáriem.

Socha Portáše z roku 1941 - dílo sochaře Stanislava Mikuláštíka je připomínkou na 18. století, kdy v obci sídlil na Mikuláštíkovém fojtství portášský sbor a fojt Mikuláštík byl jejich kapitánem.

První škola v Jasenné (katolická) byla zřízena v r. 1782 a přetrvala odděleně až do roku 1941. Škola evangelická byla zřízena později a přešla pod občanskou školu v r. 1903. Matrika v obci byla vedena od r. 1782 a pozemkové knihy od r. 1770.

V době normalizace byla rozšířena nadstavbou budova dnešního obecního úřadu, rozšířena sokolovna, opravena a přistavena škola, postavena MŠ, koupaliště, nová prodejna potravin, točna, hřiště u sokolovny, lyžařský vlek. Postupně, za vydatné pomoci JZD Podhájí se opravovaly a budovaly MK, osvětlení a rozhlas. V obci jsou 2 pohostinství.

 
 

 

 
 

Současnost

Dnešní Jasenná je perspektivní území, které od r. 1990 formuje novou podobu a pozici pro plnohodnotný život svých obyvatel. V roce 1992 byla zahájena 0. a 1. etapa plynofikace obce (bez dotací). V roce 1994 byla na základě aktualizace územního plánu schválen program rozvoje obce a v roce 1999 se obec přihlásila do programu "Obnovy venkova", který se formoval bez velkých slov se záměrem postavit základ pro další rozvoj obce s cílem nejen navázat na významné prvky venkovského dědictví, ale zejména investovat do obnovy a rekonstrukce veřejných staveb a budov, veřejných prostranství, do zlepšení infrastruktury obce (plyn, voda), investovat do rekonstrukcí místních komunikací, do sociálních služeb (Dům s pečovatelskou službou) a občanské vybavenosti celkem, se záměrem zapojit do tohoto procesu co nejvíce lidí, kteří zde žijí a chtějí pro svou obec být prospěšní.

 
 

 

 
 

Společenský život

Společenský život po roce 1989 doznal svým způsobem velký otřes. Skončilo nařizování a občané chvíli odpočívali od programových záměrů. Ale brzy - a to bylo jen dobře, pocítili potřebu se spolčovat a došlo k jakémusi znovuzakládání spolků a společenských organizací. Na území obce dnes působí: myslivecké sdružení, TJ Sokol (oddíl stolního tenisu, aerobic, cvičení rodičů s dětmi), filatelisté, Český svaz ochránců přírody, kynologický klub, Valašský soubor Portáš.

Sportovní klub - fotbalisté (muži, dorost, žáci) obnovili svou činnost v r. 1999 po několikaleté odmlce. Jsou ale v obci příkladnou ukázkou pospolitosti a propojenosti přes jednotlivé rodiny na celou obec. V roce 1999 obnovili tradici stavění a kácení máje spojenou s dětským dnem a veselicí pro děti i dospělé. Jimi pořádané akce jsou nejvíce navštěvovány.

Hasiči do roku 1999 živořili, protože neměli osobnost schopnou a ochotnou je stmelit. Až po roce 1999 začal spolek slušně fungovat a stal se inspirací pro hasičský sport a jasenskou mládež - po 25 letech mají 2 družstva mužů, družstvo žáků a žen a začínají sbírat vavříny na soutěžích. A další zajímavost - co hasič, to fotbalista a obráceně.

Včelaři jsou stabilním spolkem, který soustřeďuje nejen obyvatele a občany starších ročníků. Jejich činnost je víc jak prospěšná.

Členové všech jmenovaných spolků v rámci svých činností dělají spoustu dobrovolné práce nezištně mimo zaměstnání a rodinu a propojují tak celou obec a občany přes spolkovou činnost. Příjemný pocit potřebnosti a lidského propojení se projevuje a je cítit při všech společenských akcích.

Neodmyslitelnou součástí života obce jsou naše předškolní a školní děti. I když se obec v současné době potýká s malým počtem žáků, jsou děti z MŠ a ZŠ jakýmsi katalyzátorem mnoha akcí v obci - vítání občánků, vánoční besídky a koncerty, hasičské a sportovní soutěže, dětské dny s pohádkovým lesem, pochody broučků s uzamykáním zahrad a s ukončením v evangelickém kostele s divadelním představením ze života broučků. Dále dětské karnevaly v sokolovně a na ledě, účast dětí na přehlídce dětských zpěváčků "Trnečka".

Pro děti z obce členové SDH se svými rodinnými příslušníky pořádají v době prázdnin 14-ti denní pobytové tábory v Bílých Karpatech. "Obětují" na tuto činnost své dovolené a dětem to očividně svědčí.

Velmi dobře v obci pracuje s dětmi i s mládeží farářka evangelické církve. Jsou to nejen besídky, sportovní dny, koncerty, ale také letní tábory. Zaměřuje se zejména na zkvalitnění vyžití dětí a správného využití volného času.

Pro starší občany se pořádají besedy s důchodci, zájezdy a když chtějí, umí se sejít.

 
 

 

 
 

Výstavba

V období let 1999 - 2005 byla v obci dokončena plynofikace, zřízen Dům služeb, kde je kadeřnice, sběrna čistírny a prádelny, ordinace lékařek pro dospělé a děti, byly vybudovány nové 3 místní komunikace, autobusová zastávka a parkoviště u motorestu "U Kašparů", autobusová zastávka na Syrákově, vybudován byl park u evang. kostela, zřízena pobočka České pošty, byly postaveny 4 byty - chráněné byty (Dům s pečovatelskou službou) pro starší občany, budujeme obecní vodovod - hlavní přivaděč je po kolaudaci a jsou napojeni první rodiny, rozvodné řady obecního vodovodu se budou budovat v roce 2006. Rozsáhlými stavebními úpravami prošel objekt ZŠ - rekonstruovaly se stropy s osvětlením a budova dostala novou střechu, MŠ byla stavebními úpravami rozšířena o další třídu s potřebným zázemím. Byla zrekonstruována budova zbrojnice a rekonstruuje se budova OÚ, byl zrekonstruován místní rozhlas s novou ústřednou s napojením na jednotný záchranný systém varování obyvatel, zrestaurována byla socha Portáše, provádí se rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení, opravují a odvodňují se MK, obec vydává svůj zpravodaj 4x ročně.

Čeká nás rozsáhlá rekonstrukce objektu koupaliště (požádáno o dotace MMR) a dobudování tělocvičny v ZŠ s rekonstrukcí vodoinstalace, zateplením a nátěrem fasády (požádáno o dotace MF). Rovněž je zapotřebí dobudovat a vylepšit hřiště u sokolovny.

Zaměřujeme se také na čistotu v obci a výchovu občanů k legální likvidaci odpadů. Klade se důraz na údržbu zeleně (cca 40 tis. m2) a na její obnovu. Do budoucna se chceme zaměřovat i na výsadbu původních místních odrůd ovocných a ostatních stromů, se kterou jsme začali již v roce 2002.

 
 

 

 
 

V obci máme spoustu šikovných lidí, kteří svou prací reprezentují obec a po dobře vykonané práci se dovedou sejít na akcích, které se v obci pořádají - plesy a koncerty, jenž hlavně v zimním období zpříjemňují život v obci.

Snahou obce i občanů je, aby na území Jasenné byly vytvořeny dobré a stabilní podmínky pro život obyvatel všech věkových skupin. A o tom, že se nám to začíná dařit, svědčí i ta skutečnost, že mladí, domácí i přespolní, začínají v obci stavět nové rodinné domy. Snažíme se také, aby všichni, co do obce přijdou a přijedou, byli dobře přijati, aby se u nás dobře cítili a pak se k nám rádi vraceli.

 
 

 

 
 

Zdeňka Turková
místostarostka